STT Tên tài liệu Tải xuống
1 Trình điều khiển thiết bị - TokenManager
2 Bộ công cụ hỗ trợ tích hợp chữ ký số theo quy định tại NĐ 30/2020/NĐ-CP
3 Bộ công cụ tích hợp ký số và xác thực văn bản điện tử (PDF) trên thiết bị di động theo quy định tại Nghị đinh số 30/2020/NĐ-CP
4 Phần mềm vSign trên Android sử dụng SD Secure
5 Bộ công cụ hỗ trợ phát triển ứng dụng ký số trên thiết bị di động sử dụng SIM-PKI
6 Công cụ cài đặt chứng thư số CA
7 Bộ công cụ ký số phục vụ liên thông (xác thực chéo) các hệ thống CA
8 Công cụ hỗ trợ gia hạn chứng thư số (VGCA Renew Tool)
9 Phần mềm vSignPDF hỗ trợ ký số và xác thực tài liệu điện tử định dạng PDF, triển khai cho cơ quan Đảng và Nhà nước